Aktualności

REGULAMIN

II KRWIOOBIEG”

1 Września 2019 r.I. CEL IMPREZY

Popularyzacja tematyki biegowej

Popularyzacja zdrowego, aktywnego stylu życia

Prezentacja potencjału i aktywności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

 

II. ORGANIZATOR I PARTNER ORGANIZACYJNY

 

Organizator: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

Partner Organizacyjny: PROtiming Marcin Wnuk z siedzibą w Szczecinie

 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Partner Organizacyjny: PROtiming Marcin Wnuk z siedzibą w Szczecinie. Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do organizacji lub podjęcia innych czynności niezbędnych do realizacji organizacji Wydarzenia „Krwioobieg”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu „Krwioobieg” zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Administrator może przekazać/powierzyć dane innym podmiotom. Podstawą przekazania danych są przepisy prawa. Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Podstawą powierzenia danych są właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

 

Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez PROtiming Marcin Wnuk ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Przedmiotowe dane osobowe mogą być przetwarzane także we współpracy z innymi podmiotami.

 

Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z realizacją Wydarzenia „Krwioobieg”, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej).

Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania lub przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych osób, których dane dotyczą.

 

 

III. MIEJSCE I TERMIN

Biegi odbędą się 01.09.2019 godzina 09:00 w Szczecinie,

Trasa: Park Kasprowicza ( Psia Polana )IV. ODBIÓR PAKIETÓW

Pakiety startowe odbierać można w dniu 23.08.2019 Netto Arena w godz. 18.00-20.00 oraz 24.08.2019 w godz. 10:00 – 15:00

W dniu zawodów nie będzie możliwości odbioru Pakietu Startowego.

Nieodebrane Pakiety Startowe do dnia 24.08.2019 do godziny 15:00- PRZEPADAJĄ.

 

W przypadku pozostania wolnych Pakietów startowych, będzie możliwość zapisania się do konkurencji biegowych osobiście w biurze zawodów w dniu 24.08.2019 w godzinach 15:30-18:00.

 

 

V. DYSTANSE

 • Nordic walking dystans 5km

 • Bieg dystans 5km

 • Bieg dystans 10km

 • Bieg dla dzieci 300m,600m,VI. PROGRAM ZAWODÓW

 • 09:00 bieg na dystans 10 km

 • 10:30 biegi dzieci 300m/600m

 • 11:00 Nordic walking 5 km

 • 12:15 bieg na dystans 5 kmVII. ZGŁOSZENIA:

Limit zawodników:

- 320 osób w konkurencjach dla dorosłych

- 147 osób w konkurencjach dla dzieci

Pakiet Startowy

Każdy zawodnik ( w biegach głównych ) w pakiecie startowym otrzymuje numer startowy z chipem, agrafki, worek, koszulkę, zestaw gadżetów.

 

Zgłoszenia do biegów elektronicznie: przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.protiming24.pl. Wszyscy rejestrujący się w ten sposób mają obowiązek dokładnego wypełnienia zgłoszenia. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są od 02.08.2019r od godz. 24:00 do 09.08.2019r do godz. 24:00 lub do wyczerpania numerów startowych.

 VIII. OPŁATY

BRAK OPŁATY

 

 

IX. KLASYFIKACJA I NAGRODY:

 1. W biegach głównych ( 5km Nordic Walking/ 5km i 10 km ) – puchary dla pierwszych 3 zawodników i zawodniczek.

 2. W biegach głównych ( 5km Nordic Walking/ 5km i 10 km ) - każdy zawodnik po ukończeniu biegu otrzymuje medal okolicznościowy.

 3. W biegach dodatkowych- każdy zawodnik po ukończeniu biegu otrzymuje medal okolicznościowy.

 

X. UCZESTNICTWO:

 1. Prawo samodzielnego startu w biegach oraz marszu nordic walking mają osoby, które do 1.09.2019 r. włącznie ukończą 16 lat oraz spełnią pozostałe wymagania niniejszego regulaminu.

Od osób poniżej 16 roku życia chcących uczestniczyć w konkurencjach biegowych i marszu nordic walking wymagana będzie pisemna zgoda prawnego opiekuna na udział w zawodach, którą należy dostarczyć do biura zawodów najpóźniej w dniu startu.

Wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Prawo do startu w Biegu Dzieci mają dzieci od 3-7 lat / 8-11 roku życia.

Aby zapisać do konkurencji biegowej należy założyć konto dla dziecka. Konto zakłada Rodzić przez swoje konto wchodząc do zakładki ”Dzieci”

 1. Osoby niepełnoletnie dopuszczone są do udziału w imprezie pod warunkiem pozostawania pod opieką rodziców lub opiekuna prawnego przez cały czas jej trwania.

 2. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w biegach jest akceptacja i zobowiązanie się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu w szczególności:

  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego;

  2. akceptacja udziału w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka z tym związane. W Wydarzeniu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu;

  3. wyrażenie odrębnej pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz złożenie oświadczenia Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w biegu, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, oraz wizerunku, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Partnera Organizacyjnego na wskazany adres mailowy Uczestnika informacji organizacyjnych dotyczących Wydarzenia ”Krwioobieg”.

  4. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo lub audio-wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Partnerowi Organizacyjnemu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

   1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

   2. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

   3. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

   4. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

   5. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

   6. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

  5. Wzór zgłoszenia Uczestnika wraz z wymienionymi wyżej zgodami stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu

 3. Rejestracja uczestnika jest jednoznaczna z zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 4. UWAGA uczestnicy biegu mogą zapisywać się tylko na jedną konkurencję tzn.: bieg 5km lub bieg 10km lub Nordic Walking 5km.

 

Pliki do pobrania:

1. Regulamin KRWIOOBIEG 2019

2. Formularz KRWIOOBIEG 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij