Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie


Aktualności

Regulamin konkursu "Granatowo-bordowa" krew

GRANATOWO-BORDOWA KREW KIBICÓW POGONI SZCZECIN 01.08.2019 r. –  30.11.2019 r.

1. Organizatorem konkursu jest Pogoń Szczecin SA z siedzibą w Szczecinie przy ul. Karłowicza 28 oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie mieszczące się przy Al. Wojska Polskiego 80/82.

2. Konkurs trwa od 1 sierpnia 2019 r. do ostatniego ligowego meczu Pogoni "u siebie" w roku 2019.

3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi Konkursu przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem udziału w Konkursie i otrzymania nagrody w Konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w w/w celach.

4. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania w każdym czasie. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r. ze zmianami). Administratorem danych osobowych jest Pogoń Szczecin SA z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Karłowicza 28.

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu i pozwoleniem na publikację i wykorzystanie wizerunku uczestnika Konkursu za pomocą środków masowego przekazu, środków elektronicznych oraz na stronach internetowych określonych w ust. 5 powyżej, a także na telebimach w trakcie meczów piłkarskich. Uczestnicy Konkursu nie są uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.

6. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia.

7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym pożyciu) i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora.

8. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie Karty Kibica Pogoni Szczecin SA i akceptacja zasad i wypełnienie warunków określonych w Regulaminie.

9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

10. Aby przystąpić do konkursu, Uczestnik Konkursy powinien zgłosić się w godzinach otwarcia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie i oddać krew lub składniki krwi.

11. Przy rejestracji należy podać hasło „Pogoń Szczecin”.

12. Po oddaniu krwi Uczestnik Konkursu otrzyma od RCKiK imienne zaświadczenie, które upoważnia do otrzymania biletu na wybrany domowy mecz Pogoni w Ekstraklasie w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020. Na zaświadczeniu pracownik RCKiK powinien wyraźnie zaznaczyć, jaka ilość krwi albo jej składników została oddana. W przypadku braku takiej adnotacji, organizator będzie uznawał wartość minimalną – 450 ml. Zaświadczenie będzie miało również specjalną pieczątkę z hasłem "Granatowo-bordowa krew” i herbem klubu. Zaświadczenie można odebrać wyłącznie niezwłocznie po oddaniu krwi.

13. Jedno zaświadczenie będzie można wymienić na jeden pojedynczy darmowy bilet na mecz Pogoni Szczecin w Ekstraklasie, w rundzie jesiennej sezonu 2019/20, rozgrywany na stadionie im. Floriana Krygiera w Szczecinie. Zaświadczenia można wymieniać na sektor nr 22. W związku z budową nowego stadionu, klub wyda maksymalnie 20 darmowych biletów w ramach jednego meczu. W przypadku, gdy uczestnik przedłoży zaświadczenie i nie otrzyma darmowego biletu, będzie mógł wykorzystać zaświadczenie na kolejny mecz (również w ramach puli 20 biletów). 

14. W konkursie honorowane będą wyłącznie zaświadczenia wydane w terminie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku. Zaświadczenia będzie można zrealizować do ostatniego ligowego meczu w roku 2019 rozgrywanego w Szczecinie.

15. Zaświadczenia wymieniane będą na bilety dla Uczestników Konkursu w przedsprzedaży oraz w dniu meczu.

16. Zaświadczenia można wymienić na bilety od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży przed wybranym meczem ligowym.

17. Aby wymienić zaświadczenie na bilet, należy przedstawić dodatkowo Kartę Kibica Pogoni Szczecin SA.

18. Trzech Uczestników Konkursu (mężczyźni) oraz Trzy Uczestniczki Konkursu (kobiety), którzy w ramach Konkursu oddadzą największą ilość krwi lub składników krwi otrzymają nagrodę niespodziankę, zaproszenie na mecze rundy jesiennej sezonu 2019/2020 rozgrywane w Szczecinie w ramach Ekstraklasy z udziałem Pogoni Szczecin oraz komplet upominków od RCKIK. Organizator konkursu będzie prowadził osobną klasyfikację dla kobiet oraz mężczyzn.

19. W ramach ogólnej klasyfikacji podliczane są jedynie zaświadczenia, które zostały wymienione na bilety, bądź pozostawione w kasie klubu, czyli przekazane do ewidencji. Zaświadczenia, które nie zostały zostawione w kasie Pogoni, bądź wymienione na bilet, nie będą wliczane do ogólnej klasyfikacji. 

20. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

21. Uczestnik Konkursu nie może ubiegać się o zamianę nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamianę na inną nagrodę rzeczową.

22. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uprawnionego do nagrody Uczestnika Konkursu adresu do korespondencji lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą przesłanie zwycięzcy nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po uprawnionego Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Uczestnik Konkursu uprawniony do nagrody traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.

23. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (przesłane listem poleconym) na adres Organizatora Konkursu z dopiskiem „reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz powód i opis reklamacji. Reklamacje można zgłaszać najpóźniej do 7 dni po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu. Rozpatrywanie reklamacji potrwa 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).

24. Organizator Konkursu, rozpatrując reklamacje, stosować się będzie do postanowień Regulaminu. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.

25. Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronach internetowych: www.pogonszczecin.pl.

26. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich.

27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w Regulaminie Konkursu. Materiały reklamowo-promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

POGOŃ SZCZECIN SA

GRANATOWO-