Aktualne Przetargi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Poniżej 135000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 49680-2017 z dnia 23.03.2017 pod pozycją: 2/ZP/2017

Zakres Przetargu: DOSTAWA ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI.

CPV: 33141613-0, 33141614-7
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Wadium: Nie jest wymagane
Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 60%
2. Termin dostawy - 30%
3. Termin płatności - 10%

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 03.04.2017 r. o godzinie 12:30
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.04.2017 r. o godzinie 13:00 pok. nr 1

Załączniki:

1. 20170610 Ogloszenie nr 95306
2. Wybor oferty najkorzystniejszej - Fresenius - pojemniki - RCKiK - czesc 1
3. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie czesci 3
4. 2017_04_18 odrzucenie i uniewaznienie czesci 2 pojemniki RCKiK
5. Informacja z otwarcia ofert
6. Odpowiedzi do przetargu RCKiK pojemniki 31.03.2017
7. Odpowiedzi do przetargu RCKiK pojemniki 31.03.2017
8. Zalaczniki do SIWZ
9. SIWZ dostawa pojemnikow
10. Ogloszenie o zamowieniu

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij