Aktualne Przetargi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 135000 Euro


Ogloszonego: UZEP nr 2017/S 075-144608 z dnia 15.04.2017 pod pozycją: 3/2017

Zakres Przetargu: DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO POSIADANYCH SEPARATORÓW OSOCZOWYCH I KOMÓRKOWYCH.

Opis warunków udziału w przetargu:

DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO POSIADANYCH SEPARATORÓW OSOCZOWYCH I KOMÓRKOWYCH.CPV: 33141620-2, 33141614-7, 33141600-6
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 60%
2. Termin płatności - 10%
3. Termin ważności zestawów - 30%

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 24.05.2017 r. o godzinie 11:30
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.05.2017 r. o godzinie 12:30 pok. nr 1

Załączniki:

1. Wybor oferty najkorzystniejszej - sety - Comesa RCKiK
2. Infomacja z otwarcia - sety - RCKiK
3. SIWZ
4. Zalaczniki
5. Ogloszenie

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij