Informacje dla organizatorów Akcji Honorowego oddawania krwi

Wytyczne dla Organizatorów akcji krwiodawstwa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa w Szczecinie organizując akcje krwiodawstwa współpracuje z organami samorządowymi, Polskim Czerwonym Krzyżem, Klubami Honorowych Dawców Krwi, uczelniami, szkołami, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, służbami mundurowymi.
RCKiK w Szczecinie dysponuje ambulansem przystosowanym do mobilnego poboru krwi.

 1. Organizacją wyjazdowych akcji krwiodawstwa RCKiK w Szczecinie zajmuje się Dział Dawców, Analiz i Pobierania oraz kierownicy / koordynatorzy Oddziałów Terenowych – adresy i numery telefonów dostępne są na stronie internetowej www.krwiodawstwo.szczecin.pl
 2. Akcje krwiodawstwa realizowane są w dni robocze, a także dni wolne od pracy.
 3. Podczas akcji krwiodawstwa pobierana jest wyłącznie krew pełna.
 4. Rejestracja krwiodawców może odbywać się w godzinach 900– 1600.
 5. Godziny rejestracji ustalane są ustalane są wraz z Organizatorem biorąc pod uwagę liczbę potencjalnych dawców, miejsce akcji, czas pracy/nauki krwiodawców lub czas trwania imprezy.
 6. Czas rejestracji nie powinien przekraczać 4 godzin.
 7. Organizatorem akcji krwiodawstwa może być osoba pełnoletnia występująca w imieniu instytucji lub organizacji współpracująca z RCKiK w ramach przeprowadzenia akcji krwiodawstwa.
 8. Po ustaleniu wszelkich szczegółów akcji Organizator wypełnia Formularz dla Organizatora, który udostępniony jest na stronie internetowej RCKiK przekazuje do Działu Dawców, Analiz i Pobierania w Szczecinie.
 9. Istnieje również możliwość zainicjowania oddawania krwi przez zorganizowaną grupę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie lub podległych Oddziałach Terenowych. Aktualne adresy oraz godziny przyjmowania Dawców podajemy na stronach internetowych RCKiK. Prosimy o każdorazowe telefoniczne powiadomienie o terminie takiego przedsięwzięcia tel. (091) 424-36-65 lub  601-818-816.

 

Przyjmowanie zgłoszeń akcji krwiodawstwa

 1. Termin planowane akcji wyjazdowej zostanie rozpatrzony i wpisany do harmonogramu akcji wyjazdowych po przesłaniu Formularza dla Organizatora do RCKiK w Szczecinie.
 2. Organizator akcji powinien zapewnić minimum 40 - 50 osób, które zadeklarowały chęć oddania krwi.
 3. Termin akcji należy zarezerwować z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Pracownik RCKiK kontaktuje się z organizatorem akcji w celu potwierdzenia terminu, godziny i miejsca oraz przesyła na adres e-mailem „Potwierdzenie przyjęcia do realizacji akcji honorowego oddawania krwi w ambulansie”.
 4. Organizator może odwołać akcję krwiodawstwa na każdym etapie realizacji. Fakt ten niezwłocznie zgłasza do RCKiK wyłącznie w formie pisemnej (również dokonania jakichkolwiek zmian organizacyjnych).  
 5. RCKiK zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji poboru krwi:
  – w przypadku nie przesłania formularza przez Organizatora w wyznaczonym terminie
  – w sytuacji braku kontaktu telefonicznego z Organizatorem
  – w przypadku wysokich zapasów krwi w RCKiK w Szczecinie (decyzja Dyrektora RCKiK)
  – w przypadku trudnych warunków atmosferycznych:
      – temperatury powietrza w nocy spadającej poniżej -15°C lub w dzień wzrastającej powyżej + 35°C
      – intensywnych opadów śniegu
      – gwałtownych ulew i wichur
 6. Odwołania akcji krwiodawstwa w trakcie jej trwania może dokonać jedynie Dyrektor RCKiK lub upoważniona przez niego osoba - tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

Realizacja akcji krwiodawstwa 

 1. Zespół RCKiK przybywa na miejsce akcji ok.15 - 30 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia rejestracji krwiodawców w celu przygotowania stanowisk pracy.
 2. Organizator powinien być obecny w miejscu akcji, jeśli jest to niemożliwe winien wyznaczyć osobę odpowiedzialną.
 3. Godziny rejestracji krwiodawców muszą być dotrzymane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
 4. O ewentualnej zmianie czasu trwania rejestracji decyduje kierownik akcji, po konsultacji
  z Dyrekcją RCKiK.
  Zmiana godzin rejestracji może nastąpić:
  - na wniosek organizatora,
  - w sytuacjach zagrożenia zdrowia dawców i personelu,
  - w przypadku awarii sprzętu,
  - na polecenie Dyrektora RCKiK w Szczecinie.
 5. Na miejscu akcji organizator bezpośrednio kontaktuje się z wyznaczonym przez RCKiK
  w Szczecinie kierownikiem akcji.
 6. Po zakończeniu akcji zespół RCKiK zabiera ze sobą wszelkie odpady medyczne i komunalne
  z miejsca akcji oraz porządkuje miejsce akcji przy współpracy z organizatorem.

 

Informacje dla organizatora 

Pobierz Formularz dla Organizatora ze strony internetowej www.krwiodawstwo.szczecin.pl wypełnij i prześlij na adres e-mailem sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl lub fax 914221898.
Godziny akcji
Akcje odbywają się w godzinach 800 - 1600  z maksymalnie trwającą 4 godzinną rejestracją krwiodawców.
Pamiętajmy, że pobraną krew należy dostarczyć do Centrum i przetworzyć w określonym czasie.
Ważne jest, aby w ogłoszeniach lub plakatach podawać godziny rejestracji krwiodawców a nie godzinę zakończenia akcji (rejestracja zawsze jest krótsza o min 30 minut). Dzięki temu unikniemy sytuacji, gdy krwiodawcy zgłaszający się na ostatnią chwilę nie zostaną obsłużeni.


Zadania organizatora

 1. Zabezpieczenie dogodnego wjazdu i wyjazdu oraz miejsca parkingowego dla ambulansu
  (z zachowaniem zasad ruchu drogowego)
  - (wymiary ambulansów: dł. 13 m, szer. 3 m, wys. 4 m, waga 18 t, średnica zawracania mierzona    po śladzie kół 17 mb).
 2. Zapewnienie warunków bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się krwiodawców.
 3. W okresie zimowym lub przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych możliwość wykorzystania pomieszczenia dla krwiodawców w celu uzupełnienia „Ankiet dla Krwiodawców”. 
 4. Przeprowadzenie akcji poboru krwi w miejscu pracy lub nauki jest możliwe po uzyskaniu zgody osoby reprezentującej daną instytucję.
 5. Pobyt organizatora na miejscu akcji przez cały czas jej trwania oraz pomoc w usprawnieniu przebiegu akcji, utrzymanie spokoju, udzielanie informacji.
  Pamiętaj każda akcja ma swój specyficzny charakter i czasami wymaga indywidualnych rozwiązań.
 6. W sytuacjach szczególnych po uzgodnieniu z RCKiK dostęp do zasilania elektrycznego (prądu) o napięciu 400V (trzyfazowy) gniazdo 3F 63A 5 bolców okrągłe) lub o napięciu 230V (jednofazowe) 2 szt. gniazd 16A typ 113 (okrągłe) mufa. ambulans wyposażony jest w przedłużacz o długości 20 mb).

 

 Udostępnianie informacji o akcjach wyjazdowych

 Informacje dotyczące najbliższych i potwierdzonych akcji krwiodawstwa zamieszczone są na stronie  

 internetowej www.krwiodawstwo.szczecin.pl w zakładce Akcje Wyjazdowe.

 Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych  z dnia 29.08.1997 r., dla wewnętrznych potrzeb RCKiK w szczecinie.
 2. Wszyscy pracownicy RCKiK w Szczecinie są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy - .doc

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij