Fundusze Europejskie ekrew

Metody pobierania krwi i jej składników

KREW PEŁNA

 1. Jest pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku  od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni.
 1. Jednorazowo od osoby ważącej co najmniej 50 kg lub więcej pobiera się 450 ± 45 ml  krwi pełnej, która zawiera krwinki czerwone, krwinki płytkowe, krwinki białe i osocze. Krew pełną pobiera się z pojedynczego wkłucia do żyły Dawcy, do jednorazowych, jałowych pojemników. Oddanie 450 ml krwi trwa ok. 5-10 minut.
 1. Jeżeli dawca krwi został poddany zabiegowi aferezy, pobranie krwi pełnej może nastąpić  najwcześniej po upływie 4 tygodni od tego zabiegu. 
 1. Całkowita jednorazowa utrata krwinek czerwonych przez dawcę nie może przekroczyć  wartości, która w warunkach izowolemicznych doprowadziłaby do obniżenia stężenia hemoglobiny u dawcy poniżej 110 g/l (6,8 mmol/l).


ZABIEGI AFEREZY


Zabiegi wykonuje się przy pomocy urządzeń zwanych separatorami, które umożliwiają pobieranie od Dawcy tylko wybranych składników krwi. W ten sposób można pobierać:


POBIERANIE OSOCZA - PLAZMAFEREZA

 1. Objętość każdorazowo pobieranego osocza (bez antykoagulantu) nie przekracza 16% szacowanej całkowitej objętości krwi, obliczonej na podstawie płci, wzrostu i masy ciała Dawcy. Odpowiada to w przybliżeniu 10 ml objętości pobieranej na 1 kg masy ciała.
 2. Od jednego dawcy nie można pobrać w okresie roku więcej niż 25 litrów osocza (objętość netto, bez antykoagulantu).
 3. Od jednego dawcy można pobrać w okresie jednego tygodnia nie więcej niż 1,5 litra osocza (objętość netto, bez antykoagulantu).
 4. Jednorazowo, bez uzupełnienia objętości krwi krążącej, od dawcy można pobrać metodą plazmaferezy 650 ml osocza (objętość netto, bez antykoagulantu).
 5. Przerwa pomiędzy pobraniami osocza metodą plazmaferezy nie może być krótsza niż 2 tygodnie, chyba że lekarz wyrazi zgodę na skrócenie tej przerwy.
 6. Pobranie osocza metodą plazmaferezy może być wykonane po przerwie wynoszącej co najmniej:

POBIERANIE KRWINEK PŁYTKOWYCH - TROMBAFEREZA

POBIERANIE KRWINEK CZERWONYCH – ERYTROAFEREZA

POBIERANIE KRWINEK BIAŁYCH – LEUKAFEREZA


 1. Zabiegi trombaferezy i leukaferezy mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku.
 1. Przerwy pomiędzy zabiegami trombaferezy i leukaferezy nie są krótsze niż 4 tygodnie.
 1. W szczególnych przypadkach, takich jak konieczność kilkukrotnego przetoczenia krwinek płytkowych od jednego dawcy, przerwy między zabiegami mogą zostać, za zgodą lekarza, skrócone do 48 godzin.
 1. W przypadku pobierania metodą aferezy jednocześnie osocza, krwinek płytkowych lub krwinek czerwonych łączna objętość pobranych składników krwi netto nie przekracza 13% całkowitej objętości krwi dawcy, jednakże maksymalnie 650 ml. W przypadku przekroczenia tej objętości stosuje się odpowiedni płyn uzupełniający.
 1. Przerwa pomiędzy dwoma kolejnymi oddaniami jednostki koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) metodą erytroafereza jest taka sama jak w przypadku pobrania krwi pełnej.
 1. Przerwa pomiędzy pobraniem krwi pełnej i pobraniem 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy nie może być krótsza niż 12 tygodni.
 1. Przerwa pomiędzy pobraniem 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy a pobraniem krwi pełnej lub następnym zabiegiem podwójnej erytroaferezy nie może być krótsza niż 24 tygodnie; całkowita utrata krwinek czerwonych w ciągu roku nie może przekraczać wartości dozwolonej dla dawców krwi pełnej; jednorazowo od dawcy można pobrać metodą erytroaferezy najwyżej 400 ml krwinek czerwonych (objętość bez płynu konserwującego).
 1. Przerwa pomiędzy pobraniem krwi pełnej lub pobraniem 1 jednostki KKCz metodą erytroaferezy a następnym pobraniem krwi metodą aferezy, nieobejmującym pobrania jednostki KKCz, nie może być krótsza niż 4 tygodnie.
 1. Zabieg trombaferezy może być wykonany po przerwie wynoszącej co najmniej:


Częstotliwość wykonywania innych zabiegów jest ustalana przez lekarza.