Fundusze Europejskie ekrew

Rys historyczny

1 marca 1948 roku powstała Stacja Przetaczania i  Konserwowania Krwi w budynku ówczesnego Szpitala Polskiego Czerwonego Krzyża  w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1. Organizatorem i założycielem był Polski Czerwony Krzyż w Szczecinie, a pierwszym dyrektorem był dr Bronisław Rabinowicz. Wówczas Stacja zatrudniała 3 pracownice. 

Pod koniec 1949 roku dr Rabinowicz przeniesiony został do Wałbrzycha i od roku 1949 zmieniało się naczelne dowództwo. 

W 1951 r. dzięki Dyrektorowi dr Kortasowi było pozyskanie i przystosowanie do celów krwiodawstwa budynku przy al. Wojska Polskiego 160, do którego przeniesiona została Stacja Krwiodawstwa i mieściła się tam do 1975r. 

W okresie od 1951-1975 Pan Dyrektor Kortas zatrudniał więcej personelu, zbudował chłodnie do przechowywania krwi, rozpoczął organizowanie przyszpitalnych Punktów Krwiodawstwa na terenie województwa co doprowadziło do znacznego zwiększenia ilości pobieranej krwi. 

W latach 1955-63 dyrektorem Stacji był dr Mieczysław Pyptiuk. Jego zasługą było zorganizowanie tak zwanego Działu Plazmy i rozpoczęcie produkcji „ suchej plazmy ludzkiej” dla lecznictwa szpitalnego. W latach kolejnych dyrektorem Stacji  byli dr Michał Trzeciak, dr Mieczysław Wieczorek. 

W  maju 1968 roku pracę w Stacji rozpoczął dr Henryk Rzechuła, który zorganizował Dział Preparatów Krwiopochodnych oraz przeorganizował Dział Dawców i Pobierania Krwi. Dokonane zmiany pozwoliły na znaczne powiększenie ilości pobieranej krwi i wytwarzanych preparatów krwiopochodnych: osocza antyhemofilowego, krioprecypitatu oraz osocza liofiliozowanego. 

W 1971 roku rozpoczęto budowę nowoczesnego obiektu dla Stacji Krwiodawstwa przy al. Wojska Polskiego 80/82, którą ukończoną w 1975r. Zakupiono nowoczesny sprzęt i aparaturę specjalistyczną, aby poprawić warunki pracy personelu i usprawnić obsługę dawców krwi. Wdrożono szkolenia dla  lekarzy, pielęgniarek, położnych i personelu diagnostyki serologicznej ze szpitali. Stacja Krwiodawstwa stała się nowoczesnym, prężnie rozwijającym zakładem Polskiej Służby Krwi, cenionym przez Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwo Zdrowia i Instytut Hematologii w Warszawie. 

W roku 1999 Stacja Krwiodawstwa zostaje przekształcona w Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i obejmuję swoją działalnością całe nowo utworzone województwo Zachodniopomorskie. RCKiK przejmuje 16 z 25 przyszpitalnych Punktów Krwiodawstwa, łącznie z personelem i zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia przekształca je w Oddziały Terenowe i włącza w swoja strukturę organizacyjną, a także finansuje ich działalność. Co za tym idzie zwiększają się zadania RCKiK w zakresie pobierania i wytwarzania składników krwi oraz zaopatrzenia ponad 30 szpitali w te składniki. Ogromnym postępem było wprowadzenie w 1990 r. plastikowych pojemników do pobierania i preparatyki krwi zamiast butelek. 

Dyrektor Rzechuła przepracował 34 lata i w lipcu 2002 r. przeszedł na emeryturę. Kolejnym następcą dr Rzechuły został dr Jarosław Nowak,  który pracował na stanowisku do 2014 roku. 

Od roku 2014 do chwili obecnej dyrektorem RCKiK jest lek. Ewa Kłosińska. Podczas burzliwych zmian w organizacji i działalności Szczecińskiej Służby Krwi w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa udało się utrzymać na dobrym poziomie honorowe krwiodawstwo, które trwa do dzisiaj a ilość uzyskanych składników krwi dzięki ogromnej ofiarności wspaniałych ludzi jest wystarczająca do lecznictwa. Serdecznie im za to dziękujemy