Fundusze Europejskie ekrew

Przywileje krwiodawcy

Uprawnienia związane z ulgami i przywilejami dla honorowych dawców krwi określa ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:

  1. zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, oraz w dniu następnym, a także na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi
    Zaświadczenie wydaje się na podstawie art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 318 z późn. zm.) celem zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych oraz zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1632).
  2. zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,
  3. zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,
  4. posiłek regeneracyjny”. (art. 9 ust. 1)


Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26.11.2004r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy /Dz. U. Nr 261, poz. 2602/


Uprawnienia i przywileje wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

  1. Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub ,,Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" i przedstawi legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, zaopatrzenie w leki objęte wykazem: o którym mowa w art. 37 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy, leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.
  1. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1”. (art. 43)
  2. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1 ("Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" lub "Zasłużony Dawca Przeszczepu" – przyp.), inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
  3. Honorowemu dawcy krwi przysługuje prawo do zakupu leków w obniżonej cenie, zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego  przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1844). 


Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991r. /Dz. U. Nr 51 z 2010 r., poz. 307 z późn. zm./


Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską.

Osobą uprawnioną do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Szczecinie jest honorowy dawca krwi, który przez okres co najmniej 10 lat oddał honorowo minimum 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Od 28 sierpnia 2019 r. wprowadzone zostaną zmiany związane z wydawaniem kart uprawniających do bezpłatnych przejazdów dla Honorowych Dawców Krwi. Dodatkowo pojawi się nowa grupa pasażerów uprawniona do bezpłatnych przejazdów.

Na podstawie Uchwały nr IX/265/19 oraz IX/264/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 05.07.2019 r. od dnia 28.08.2019 r. osoba posiadająca status Honorowego Dawcy Krwi będzie mogła skorzystać z uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Szczecinie na podstawie imiennej Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej (SKA) z nadanymi uprawnieniami do bezpłatnych przejazdów wydanej przez ZDiTM w Szczecinie.
Wniosek o wydanie karty SKA należy złożyć w POK Brama Portowa, ul. Wyszyńskiego 1 bądź POK Turkusowa, pętla tramwajowa/autobusowa. Do wniosku o wydanie karty SKA należy dołączyć:

Ponadto informujemy, iż Honorowi Dawcy Krwi mogą realizować prawo do bezpłatnych przejazdów w oparciu o Legitymacje wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów przez Urząd Miasta Szczecin w terminie określonym na tych legitymacjach