Przetarg

DOSTAWA ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI.

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej Poniżej 135000 Euro

Ogloszonego: BZP nr 49680-2017 z dnia 23.03.2017 pod pozycją: 2/ZP/2017

Zakres Przetargu: DOSTAWA ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI.

CPV: 33141613-0, 33141614-7
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Wadium: Nie jest wymagane
Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 60%
2. Termin dostawy - 30%
3. Termin płatności - 10%

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 03.04.2017 r. o godzinie 12:30
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.04.2017 r. o godzinie 13:00 pok. nr 1