Przetarg

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z WYMAGANYMI KONTROLAMI, MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI I EKSPLOATACYJNYMI ORAZ DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ KONIECZNYCH DO WYKONANIA BADAŃ

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej Powyżej 135000 Euro

Ogloszonego: UEZP nr 2017/S 030-053719 z dnia 11.02.2017 pod pozycją: 1/2017

Zakres Przetargu: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z WYMAGANYMI KONTROLAMI, MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI I EKSPLOATACYJNYMI ORAZ DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ KONIECZNYCH DO WYKONANIA BADAŃ

CPV:
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 60%
2. Parametry techniczne - 40%

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 12.04.2017 r. o godzinie 11:30
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.04.2017 r. o godzinie 12:30 pok. nr 1

Załączniki: