Fundusze Europejskie ekrew

Deklaracja dostępności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.krwiodawstwo.szczecin.pl/

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z przepisami 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

nie dostosowano wersji strony na urządzenia mobilne.

ewentualne udostępnione filmy nie posiadają audiodeskrypcji,


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli masz problem z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt.

Tomasz Galczak

e-mail: informatyk@krwiodawstwo.szczecin.pl

telefon: 91 424 36 33

Informacje na temat procedury odwoławczej

Masz prawo zażądać zapewnienia dostępności:

Możesz również zażądać udostępnienia informacji za pomocą innego sposobu dostępu np.


Żądanie zawiera:

Jeżeli chcesz otrzymać informacje za pomocą innego sposobu dostępu, określ dogodny dla Ciebie sposób.

Powinniśmy zrealizować żądanie niezwłocznie - nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli nie będziemy mogli dotrzymać tego terminu, poinformujemy Cię o tym.
Otrzymasz również informację, kiedy realizacja żądania będzie możliwa.
Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, zaproponujemy Ci inny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji Twojego żądania, masz prawo złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – otwórz link do informacji.