Fundusze Europejskie ekrew

Projekty UE

Beneficjent – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie realizuje projekt pod nazwą:

„Działania naprawcze i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych poprzez wsparcie jednostki publicznej służby krwi”

w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0169/22 oraz umową o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0169/22-00/617/2023/66.

Wartość Projektu:

Koszt całkowity projektu: 11 528 122,12 PLN

Koszt kwalifikowalny: 9 682 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich (EFRR): 9 682 000,00 PLN

Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych: 100% wkładu z Funduszy Europejskich

Cele i planowane efekty:

Cel ogólny: zwiększenie potencjału systemu opieki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania obecnym i przyszłym zagrożeniom epidemiologicznym,

 a w szczególności w kontekście pandemii COVID-19 oraz jej skutków zdrowotnych i społecznych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Cele działania:

1. Unowocześnienie i dostosowanie do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia COVID-19 RCKiK w Szczecinie.

2. Unowocześnienie urządzeń/sprzętów i dostosowanie do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia COVID-19.

Nowoczesna infrastruktura przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dawców krwi i pracowników służby krwi szczególnie w zakresie chorób zakaźnych,

 w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych.


Zakres projektu obejmuje:

1. Zakup wyposażenia medycznego

2. Zakup wyposażenia niemedycznego

3. Wykonanie dokumentacji projektowej

4. Prace budowlane

5. Nadzór nad pracami budowlanymi

6. Działania informacyjno-promocyjne

7. Zarządzanie projektem


Planowany do osiągnięcia wskaźnik produktu:

- Liczba wspartych podmiotów w sektorze ochrony zdrowia, z wyłączeniem podmiotów POZ: 1 szt.

- Wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity koszt publiczny) (CV2) 2 538 252,45 zł

Okres realizacji:


Od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.


Klauzula informacyjna.pdf

POZ Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości.pdf

REALIZACJA PROJEKTU REACT W RCKiK w Szczecinie.pdf