Przetarg

DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO POSIADANYCH SEPARATORÓW OSOCZOWYCH I KOMÓRKOWYCH.

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej Powyżej 135000 Euro

Ogloszonego: UZEP nr 2017/S 075-144608 z dnia 15.04.2017 pod pozycją: 3/2017

Zakres Przetargu: DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO POSIADANYCH SEPARATORÓW OSOCZOWYCH I KOMÓRKOWYCH.

Opis warunków udziału w przetargu:
DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO POSIADANYCH SEPARATORÓW OSOCZOWYCH I KOMÓRKOWYCH.

CPV: 33141620-2, 33141614-7, 33141600-6
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 60%
2. Termin płatności - 10%
3. Termin ważności zestawów - 30%

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 24.05.2017 r. o godzinie 11:30
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.05.2017 r. o godzinie 12:30 pok. nr 1

Załączniki: