Fundusze Europejskie ekrew

Przetarg

Dozór obiektów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 80-82 w Szczecinie oraz w Terenowym Oddziale w Kołobrzegu.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rckik.szczecin