Fundusze Europejskie ekrew

Przetarg

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby RCKiK w Szczecinie

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rckik.szczecin